Privacyverklaring en Cookies.

Cookies: Wij gebruiken geen cookies voor onze website om informatie van personen te verkrijgen, alleen functionele cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Privacyverklaring:
Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt via microsoft of google formulieren. Hart-en-Vrouw acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hart-en-Vrouw is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juli 2024.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website kunnen wij bepaalde gegevens van u verkrijgen, via microsoft of google formulieren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• Naam
• Telefoonnummer
• Emailadres

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard tot betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer op een maillijst bij onze provider wil staan. Op de gebruikte reactieformulieren worden regelmatig alle gegevens verwijderd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, of voor verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Interkerkelijke Werkgroep Hart-en-Vrouw
Ria Tjerkstra (Secretariaat)
Email: hart-en-vrouw@hotmail.com
Interkerkelijke werkgroep Hart-en-Vrouw
Email:
werkgroep@hart-en-vrouw.nl
Privacyverklaring en Cookies
© 2024  MH